REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM, WYDAWANEGO PRZEZ ERBE SP. Z O.O., ZWANEGO DALEJ “WYDAWCĄ”.

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Voucher może być zrealizowany wyłącznie na zakupy produktów dostępnych w asortymencie Wydawcy.
 2. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 3. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 5. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 6. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty otrzymania/zakupu Vouchera.

II.ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, numer i pieczęć Wydawcy.
 2. Voucher można wykorzystać na zakup wszystkich produktów dostępnych w asortymencie Wydawcy. Voucher można zrealizować osobiście lub zdalnie (telefonicznie, mailowo lub poprzez platformę B2B – należy wówczas podać numer Vouchera lub przesłać jego zdjęcie poprzez mms / e-mail.
 3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość zamówionych towarów jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 5. Wydawca ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
 6. a) upłynął termin ważności Vouchera,
 7. b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje dowód zakupu (fakturę vat lub paragon).
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru jest dowód zakupu wydany przy realizacji lub zakupie Vouchera.

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.erbeanimals.pl
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt: www.erbeanimals.pl e-mail: biuro@erbeanimals.pl nr tel.: 32 302 23 81 – 84;

Platforma B2B dla zarejestrowanych Użytkowników: www.erbe.co