Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ERBE Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów,
 • telefonicznie: 32 302 23 81-84,
 • mailowo: biuro@erbeanimals.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przy użyciu środków nieelektronicznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu oferowania naszych produktów i usług na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały

 • w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, tj. osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO), lub na żądanie Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, w imieniu którego działasz (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie umowy, którą z nami zawarłeś (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO), lub w celu wykonania i na podstawie umowy zawartej z Twoim pracodawcą lub podmiotem, w imieniu którego działasz (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych [: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji klientów, badania jakości naszej obsługi itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości.

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

1. jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to:

 • imię i nazwisko;
 •  adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • adres email;
 • numer rachunku bankowego.

2. jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pracownikiem takiej osoby lub  osobą działającą w jej imieniu:

 • imię i nazwisko, firma przedsiębiorcy;
 • adres prowadzenia działalności;
 • NIP, ewentualnie REGON;
 • numer rachunku bankowego;
 • dane kontaktowe;
 • dane służbowe pracowników lub osób działających w imieniu tych klientów (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe).

3. jeżeli jesteś pracownikiem lub osobą działającą w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

 • dane służbowe pracowników lub osób działających w imieniu tych klientów (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe);
 • numer PESEL (w przypadku przekazania Spółce odpisu z KRS w celu wykazania reprezentacji klienta).

IV.Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom księgowe, prawniczym, informatycznym, kurierskim.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia;
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
 • Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

 • ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw „marketingowy”.

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególna sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. PLIKI COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Użytkownika, nie zaś na naszym serwerze i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, może to jednak mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu.